บัณฑิตวิทยาลัย เปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่ “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA)” ภาควิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่ “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA)” ภาควิทยานิพนธ์ ที่ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ.และรับรองคุณวุฒิ และการรับรองปริญญา จาก ก.พ และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ประกอบไปด้วย ดร.ญาณกร โท้ประยูร  ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน,ผศ.ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย ,ผศ.ดร. ชยสร สมบุญมาก ,ดร.จักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา 

แบ่งปันข่าวสาร

  สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  และการประชุมเครือข่ายวารสารเพื่อผลักดันขึ้นสู่ฐาน TCI ที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี , คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ,บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  แบ่งปันข่าวสาร

   ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

   วันนี้ ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ญาณกร โท้ประยูร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ และ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการอนุฝึกอบรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารของสมาคมนักวิจัยโดยการนำของ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ที่ประสานงานการเข้าพบคารวะ และรายงาน ความสำเร็จของโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล

   แบ่งปันข่าวสาร