Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”

สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗  “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โครงการอบรมการใช้งานการจัดการฐานข้อมูลกลางสถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์จัดโครงการอบรมการใช้งานการจัดการฐานข้อมูลกลางของสถาบัน เพื่อใช้งานการจัดเก็บและสำรองข้อมูลภายในสถาบัน

โดยจัดอบรมที่สถาบันรัชต์ภาคย์ อาคารช้างคู่ ห้อง 324A เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

สถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วม Workshop on UniNet Network and Computer Application : 34

สถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วม Workshop on UniNet Network and Computer Application : 34

เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวง