Category Archives: ข่าววิชาการ

สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  และการประชุมเครือข่ายวารสารเพื่อผลักดันขึ้นสู่ฐาน TCI ที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี , คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ,บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ญาณกร โท้ประยูร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ และ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการอนุฝึกอบรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารของสมาคมนักวิจัยโดยการนำของ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ที่ประสานงานการเข้าพบคารวะ และรายงาน ความสำเร็จของโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล

International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017 

ดร.ญาณกร โท้ประยูร บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน านครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017