Category Archives: ข่าววิชาการ

International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017 

ดร.ญาณกร โท้ประยูร บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน านครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017 

ภาพกิจกรรมของโครงการที่ปรึกษาโครงการวิจัย : การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

ภาพกิจกรรมของโครงการที่ปรึกษาโครงการวิจัย : การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 โดย ดร.ญาณกร โท้ประยูร และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน

“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของโรงเรียนร่วมกับสถาบันรัชต์ภาคย์”

คณาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.