Category Archives: ข่าวกิจกรรม

International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017 

ดร.ญาณกร โท้ประยูร บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน านครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017 

โครงการอบรมการตัดต่อ VDO สู่การสร้างสื่อการสอน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสถาปัตยเวท 2 สถาบันรัชต์ภาคย์

ภาพกิจกรรมของโครงการที่ปรึกษาโครงการวิจัย : การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

ภาพกิจกรรมของโครงการที่ปรึกษาโครงการวิจัย : การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 โดย ดร.ญาณกร โท้ประยูร และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน