ผลการประเมินที่พักหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์ ประจำปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙

เครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนจำนวน 46 มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นแม่ข่าย ดำเนินโครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจร่วมหยุดภัยยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่พักหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์มีระบบบริหารจัดการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก(ที่พัก) “ดีเยี่ยม”

ที่พักหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์ ซึ่ง ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์อธิการบดีให้การสนับสนุนดำเนินงาน  โดยมีคุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหอพัก/ที่พัก ประสานงาน กำกับดูแล เตรียมงาน ทำสัญญา จัดประชุม กฎระเบียบ จัดบอร์ด   คุณจามร แซ่เฮ้อช่วยเหลือตามการประสานงาน  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่พักคุณจิราวรรณ วิทา  แม่บ้านผู้ดูแลที่พักคุณนารินทร์ อ่อนศรี  ฝ่ายอาคารและสถานที่ช่วยเหลือตามการประสานงานอาจารย์เกียรติศักดิ์ บัวชุม คุณเจริญชัย เด่นยอดคีรี คุณสุวิทย์ เสถียรกาล  โดยนักศึกษาที่พักมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

การดำเนินการประสานงานและเข้าร่วมกับเครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนโดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา ดำเนินการสื่อรณรงค์  เอกสาร ข้อมูล จัดโครงการรณรงค์และเข้าร่วมภายนอก

หัวข้อการประเมินหลัก มีจำนวน 4 ด้าน

1) ด้านการบริหารจัดการ ประเมิน 6 ข้อย่อย

2) ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประเมิน 4 ข้อย่อย

3) ด้านการรักษาความปลอดภัย ประเมิน 5 ข้อย่อย

4) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประเมิน 5 ข้อย่อย

ชมภาพอาคารทรงไทยสถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ 68 ซอยนวศรี 10 ถนนรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310