บัณฑิตวิทยาลัย เปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่ “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA)” ภาควิทยานิพนธ์ ที่ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ.และรับรองคุณวุฒิ และการรับรองปริญญา จาก ก.พ และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ประกอบไปด้วย ดร.ญาณกร โท้ประยูร  ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน,ผศ.ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย ,ผศ.ดร. ชยสร สมบุญมาก ,ดร.จักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา