หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการระบบคุณภาพ (ศษ.ม.)
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชาการบริหารการปกครอง
 • สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

แบ่งปันข่าวสาร