รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันรัชต์ภาคย์

คณะกรรมการบริหารสถาบันรัชต์ภาคย์

a_0980

 ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์

 a_0983

อาจารย์ วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์

 PICPIC13-09-2557 (8)

รศ. ดร. สุวัฒน์ วัฒนวงศ์

 PICPIC13-09-2557 (1)

ดร. ประวิทย์ ทองศรีนุ่น

 PICPIC13-09-2557 (6)

ดร. พิชัย ทรัพย์เกิด

PICPIC13-09-2557 (7)

รศ. วิเชษฐ เทพเฉลิม

PICPIC13-09-2557 (5)

อาจารย์ธีระ เทิดพุทธธรรม

PICPIC13-09-2557 (2)

อาจารย์จักรวาล สุขไมตรี

PICPIC13-09-2557 (7)

อาจารย์วรรณธนพล หิรัญบูรณะ

 

คณะกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (2)

 ศ.ดร. โกวิทย์ โปษยานนท์
นายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 PICPIC13-09-2557 (2)

ศ.ดร. นราศรี ไววนิชกุล
อุปนายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 PICPIC13-09-2557 (5)

ศ.ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 PICPIC13-09-2557 (1)

รศ.ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (3)

รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

5451 (4)

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 

5451 (2)

นายวิทยา  เนติวิวัฒน์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

5451 (3)

นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

5451 (1)

นางเสาวนีย์  กมลบุตร
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (6)

อาจารย์ปรีดาวรรณ์ ขวัญพ่วง
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (4)

 ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (9)

อาจารย์ วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (8)

รศ. ดร. สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
เลขานุการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (4)

ว่าที่ รต. ทวีศักดิ์ แสงเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ 

 

แบ่งปันข่าวสาร