รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันรัชต์ภาคย์

คณะกรรมการบริหารสถาบันรัชต์ภาคย์

a_0980

ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์
อธิการบดี
a_0983

อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
PICPIC13-09-2557 (8)

รศ.ดร.สุวัฒน์  วัฒนวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
PICPIC13-09-2557 (1)

ดร.ประวิทย์  ทองศรีนุ่น
รองอธิการบดีฝ่ายสำนักบริหารกิจการนักศึกษา
PICPIC13-09-2557 (7)

 รศ. วิเชษฐ เทพเฉลิม
กรรมการบริหารสถาบัน
PICPIC13-09-2557 (6)

ดร.พิชัย  ทรัพย์เกิด
กรรมการบริหารสถาบัน
PICPIC13-09-2557 (5)

อาจารย์ธีระ เทิดพุทธธรรม
กรรมการบริหารสถาบัน
PICPIC13-09-2557 (7)

อาจารย์วรรณธนพล หิรัญบูรณะ
กรรมการบริหารสถาบัน

ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล
กรรมการบริหารสถาบัน

อาจารย์สุนทร   วงศ์เสน
กรรมการบริหารสถาบัน
อาจารย์ธิติมา  พรหมทอง
กรรมการบริหารสถาบัน

 

คณะกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (2)

 ศ.ดร. โกวิทย์ โปษยานนท์
นายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 PICPIC13-09-2557 (2)

ศ.ดร. นราศรี ไววนิชกุล
อุปนายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 PICPIC13-09-2557 (5)

ศ.ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 PICPIC13-09-2557 (1)

รศ.ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (3)

รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

5451 (4)

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 

5451 (2)

นายวิทยา  เนติวิวัฒน์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

5451 (3)

นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

5451 (1)

นางเสาวนีย์  กมลบุตร
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (6)

อาจารย์ปรีดาวรรณ์ ขวัญพ่วง
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (4)

 ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (9)

อาจารย์ วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (8)

รศ. ดร. สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
เลขานุการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

PICPIC13-09-2557 (4)

ว่าที่ รต. ทวีศักดิ์ แสงเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ 

 

แบ่งปันข่าวสาร