คณะกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์


ศ.ดร. โกวิทย์ โปษยานนท์
นายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

ศ.ดร. นราศรี ไววนิชกุล
อุปนายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

ศ.ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

รศ.ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

นายวิทยา  เนติวิวัฒน์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

นางเสาวนีย์  กมลบุตร
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

อาจารย์ปรีดาวรรณ์ ขวัญพ่วง
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

อาจารย์ วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

รศ. ดร. สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
เลขานุการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

ว่าที่ รต. ทวีศักดิ์ แสงเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์