เนื่องด้วย คณะกรรมการวิจัยร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันรัชต์ภาคย์

ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและการนำเสนองานวิจัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษาะความรู้ความชำนาญด้านการวิจัย และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ทีผ่านมา