รับจอง สถานที่ขายของที่ระลึกและขายดอกไม้แสดงความยินดี ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรภายในสถาบัน จำนวน 3 ร้าน
  
โดยมีราคาประมูลขั้นต่ำ  15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)  
ผู้ยื่นราคาประมูล สูงสุดลำดับที่ 1-3 จะได้รับการคัดเลือก
ยื่นซองประมูลได้ที่ อ.ณฐมน  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2   
เปิดประมูลตัั้งแต่ วันนี้  – 17 ธันวาคม 2556
เปิดซองประมูล วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.