๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพข่าวโครงการพลังเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย   เครือข่าย สสอท.

 

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลังเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษกและชุมชนต้นแบบริมคลองบางซื่อลาดพร้าว ๓๔ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง เมื่อวันที่ ๘ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑)  อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ๒) คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๑) นางสาวมณีรัตน์  ภูแสงสั่น  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

๒) นางสาววงศ์ศิริ  มั่นพุด         สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลจากวิทยากรผู้ให้ความรู้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ข้อมูลโดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา  คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาหญิงร่วมกันดูแลทีมงาน

 

IMG_5698 IMG_5684 IMG_5641 IMG_5612 IMG_5608 IMG_5570 IMG_5582 IMG_5590