๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพข่าวโครงการดนตรีกีฬา พล้งต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล  เครือข่ายภาคกลางตอนบน (ศอ.ปส.)

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดนตรีกีฬา พล้งต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล  ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดโดยเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (ศอ.ปส.) ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดโครงการ เดินรณรงค์จากกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน) ฟังบรรยายด้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น ๔ สี การแสดงดนตรีของนักศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑)  อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ  ๒) คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๑) นายพงศธร  ลำเจียก                                     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

๒) นางสาวมณีรัตน์  ภูแสงสั่น                       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๓) นายเอกมล  ทองเฟื่อง                                 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๔) นายเกรียงไกร  วงศ์อุดม                             สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๕) นางสาววงศ์ศิริ  มั่นพุด                               สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๖) นางสาวจุฑารัตน์  สุกจำรัส                         สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๗) นางสาวภัทธิยา ปรีชาเวช                           สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๘) นางสาวศุภมาศ  ภูทวี                                  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๙) นางสาวธนัชชา  ประทุมสินธุ์                   สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลโดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา  คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาหญิงร่วมกันดูแลทีมงาน