๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาพข่าวโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ๒๕๕๘   เครือข่ายภาคกลาง

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ส่งอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ๒๕๕๘ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่   ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑)  อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๑) นายพงศธร ลำเจียก            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

๒) นางสาวมณีรัตน์  ภูแสงสั่น สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

๓)นางสาวอรุณี  ข้องหลิม        สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลโดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ทำหน้าที่ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน(กลุ่มที่ ๓)  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ