๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคกีฬาเพื่อสุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยฝ่ายกีฬา

         ฝ่ายกีฬา สายงานสำนักบริหารกิจการนักศึกษา ขอเรียนเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์และชาวสังคมชุมชนที่สนใจ รักสุขภาพ เข้าร่วมโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๑๕ วัน ซึ่งฝ่ายกีฬาได้เชิญวิทยากรมีพื้นฐานมีความรู้ความสามารถทางพลศึกษามานำปฏิบัติฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคโดยตรง

ฝึกโยคะวันที่ ๒,๔,๖,๙,๑๑,๑๓,๑๖,๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๘ วัน ช่วงเวลา ๑๗.๐๑-๑๘.๐๕ น. ณ ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย

เต้นแอโรบิค วันที่ 3,5,7,10,12,14,17 สิงหาคม 2558  จำนวน 7 วัน ช่วงเวลา 17.01-18.05 น.  ณ ลานปูนเอนกประสงค์หน้าอาคารทรงไทย กรณีฝนตกเต้นแอโรบิค บริเวณห้องโถงชั้น 1 (ลานน้ำพุชั้น 1 เดิม) อาคารทรงไทย

ขอเรียนเชิญร่วมเปิดโครงการวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย เวลา ๑๖.๔๐ น. – ๑๖.๕๐ น.           เปิดโครงการโดย ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์  หรือ ผู้แทน

ทีมงานโครงการเตรียมน้ำดื่มไว้ภายหลังจากฝึกโยคะและเต้นแอโรบิคไว้บริการ

ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ผู้สนับสนุนโครงการ ๑) ทีมงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ๒)ทีมงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ๓) อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์  ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์  ๔)เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาหญิงคือคุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร ช่วยประสานงานชาวชุมชนสังคม ชาวสถาบันรัชต์ภาคย์และศิษย์เก่า  ๕)เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาคือคุณระพีพัฒน์  บุญกำจัด และคุณเชาวลิต  สุดาจันทร์ ช่วยนำข่าวข้อมูลขึ้นเว็บไซด์สถาบันรัชต์ภาคย์

โครงการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านเครือข่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานครตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นแม่ข่าย

สอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ             หัวหน้าฝ่ายกีฬา / ผู้ดำเนินการและรับผิดชอบโครงการ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖ – ๐๐๘๐๔๓๔

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘

๑๖.๓๐ น. – ๑๖.๓๙ น.            ลงทะเบียน  ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย เตรียมฝึกโยคะ

๑๖.๔๐ น. – ๑๖.๕๐ น.           เปิดโครงการโดย ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์

อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์  หรือ ผู้แทน

๑๖.๕๑๐ น. – ๑๗.๐๐ น.         เตรียมตัวฝึกโยคะ

๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.           วิทยากรนำฝึกโยคะ

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน ลานปูนหน้าอาคารทรงไทย เตรียมเต้นแอโรบิค

๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.           วิทยากรนำเต้นแอโรบิค

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน  ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย เตรียมฝึกโยคะ

๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.           วิทยากรนำฝึกโยคะ

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่ม

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน ลานปูนหน้าอาคารทรงไทย เตรียมเต้นแอโรบิค๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.            วิทยากรนำเต้นแอโรบิค

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน  ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย เตรียมฝึกโยคะ

๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.           วิทยากรนำฝึกโยคะ

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน ลานปูนหน้าอาคารทรงไทย เตรียมเต้นแอโรบิค๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.            วิทยากรนำเต้นแอโรบิค

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ หยุด จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน  ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย เตรียมฝึกโยคะ

๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.           วิทยากรนำฝึกโยคะ

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน ลานปูนหน้าอาคารทรงไทย เตรียมเต้นแอโรบิค๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.            วิทยากรนำเต้นแอโรบิค

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน  ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย เตรียมฝึกโยคะ

๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.           วิทยากรนำฝึกโยคะ

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ คือวันแม่แห่งชาติ    เต้นแอโรบิคเพื่อแม่และตัวคุณ

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน ลานปูนหน้าอาคารทรงไทย เตรียมเต้นแอโรบิค๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.            วิทยากรนำเต้นแอโรบิค

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน  ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย เตรียมฝึกโยคะ

๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.           วิทยากรนำฝึกโยคะ

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน ลานปูนหน้าอาคารทรงไทย เตรียมเต้นแอโรบิค๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.            วิทยากรนำเต้นแอโรบิค

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ หยุดพัก มีภาระกิจ

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน  ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย เตรียมฝึกโยคะ

๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.           วิทยากรนำฝึกโยคะ

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน ลานปูนหน้าอาคารทรงไทย เตรียมเต้นแอโรบิค๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.            วิทยากรนำเต้นแอโรบิค

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน  ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารทรงไทย เตรียมฝึกโยคะ

๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๐ น.           วิทยากรนำฝึกโยคะ

๑๘.๐๑ น.- ๑๘.๐๕ น.             พักผ่อน ดื่มน้ำ

 

รักสุขภาพขอเชิญมาร่วมโครงการ  สุขภาพดีต้องปฏิบัติ

rrerwwe