โครงการจัด อบรมทำแผนงาน โครงการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่3 สิงหาคม 2558       เวลา   08.00 น.  –    13.00 น.

ห้อง 227 A ชั้น 2  อาคาร สถาปัตยเวท 2

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา