วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ทอดกฐินสามัคคีและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ โดยคณะนักศึกษาปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาบริหารการศึกษา มี ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่นรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและรศ.วิเชษฐ เทพเฉลิม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นประธานโดยมี ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานอุปถัมภ์ ณ วัดโพธิ์เด็ด ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง และได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับชุมชนวัดโพธิ์เด็ด ทั้งสิ้น 560,746 บาท