สถาบันรัชต์ภาคย์จัดโครงการอบรมการใช้งานการจัดการฐานข้อมูลกลางของสถาบัน เพื่อใช้งานการจัดเก็บและสำรองข้อมูลภายในสถาบัน

โดยจัดอบรมที่สถาบันรัชต์ภาคย์ อาคารช้างคู่ ห้อง 324A เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560