คณาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนกันยายน2559-กรกฎาคม 2560โดยจัดกิจกรรมกับโรงเรียน 7 แห่ง คือ
1.โรงเรียนปากคลองสอง (ปีที่2)
2.โรงเรียนบ้านบึง
3.โรงเรียนวัดสว่างภพ
4.โรงเรียนวัดมงคลพุการาม
5.โรงเรียนวัดคลองเจ้า(แช่มชื่นประชาราษฎร์บำรุง)
6.โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
7. โรงเรียนลำสนุ่น
กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้
   1) การให้บริการวิชาการ ได้แก่ การเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน
   2) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้แก่ การบริหารจัดการขยะและการรณรงค์ต่อต้านการคอรับชั่น
   3) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นกิจกรรมเสริมวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้  กิจกรรมมีดังนี้
      3.1) น้ำหวานหลากรส ได้แก่ น้ำแดง น้ำส้ม น้ำกระทิงแดง  น้ำมันหอย ฯลฯ

      3.2) เดคูพาจ-เป็นการตกแต่งชิ้นงานให้มีควา​​มสวยงามมากขึ้นจากการใช้กระดาษแนบกิ้นจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ผลิตและตั้งราคาจำหน่ายได้สูงกว่าเดิม

      3.3) สานตะกร้าพลาสติก เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจักรสานจากภูมิปัญญาไทยมาแต่สมัยโบราณ
      3.4) พวงมะโหตร  เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญท้องถิ่นและประเพณีไทย ซึ่งพวงมะโหตรจะนำ
ไปใช้ตกแต่งในงานบุญ งานบวชในสมัยโบราณ
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) จากคะแนนเต็ม 5
และยังมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปีต่อไปว่าสถาบันกับโรงเรียนควรร่วมมือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่หลากหลายเพิ่มขึ้น