ภาพกิจกรรมของโครงการที่ปรึกษาโครงการวิจัย : การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 โดย ดร.ญาณกร โท้ประยูร และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน