ดร.ญาณกร โท้ประยูร บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน านครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017