คณาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศอินเดีย โดย ดร.ญาณกร โท้ประยูร ได้ถูกเชิญ ปาฐกฐา ในหัวข้อ THE IMPACTS OF THE IMPACTS OF DISRUPTIONDIGITAL TOURISM 4.0 และคณาจารย์ นักศึกษาร่วมนำเสนอผลงาน  INDIA – GREATER MEKONG SUB- REGION INTERNATIONAL CONFERENCE
November 15-17(IGMSIC) 2018  “Emerging Trends In Social Sciences And Management” At Fr. Agnel College, Goa, India