เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ญาณกร โท้ประยูรผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ และอาจารย์ อัครกฤษ นุ่นจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ที่จัดขึ้นที่   ห้องประชุมชั้น  2  สถาบัน Asia Institute of Technology คลองหลวง โดยอาจารย์อัครกฤษ นุ่นจันทร์ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับในงาน  International Multidisciplinary Academic Conference Thailand 2019 , May 27-28,2019  และ ดร.ญาณกร โท้ประยูรได้รับเชิญ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง How Could Public Opinion Promote Democratic Society?: Role of Election Organization at the National and Local Levels on Protecting Public Opinion and Inspiring Promising Democracy in ASEAN as a Whole และได้ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ  IMRF Excellence Aword  และรับใบประกาศการเข้าร่วมงาน