ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 9 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฎิบัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร