ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาทุกหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังบรรยายอบรมบริการวิชาการ เรื่อง Digital Business Tranformation  ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย ชั้น1 สถบันรัชภาคย์ เวลา 9.00 – 12.00 น.