เมื่อวันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ ได้นำคณะนักศึกษา จำนวน 34 ท่านเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Nanyang Technological University มหาวิทยาลัยลำดับที่ 2 ของเอเชีย และลำดับ 2 ของประเทศสิงค์โปร์ โดยมี Ms. Angeline Ng และ Professor  Zhao Shulan จาก Yunnan Academy of Social ScienceYunnan, People’s Republic of China ให้การต้อนรับ และมีการบรรยายสรุปถึงประเทศสิงค์โปร์ และการเติบโตของมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยี จาก รศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ อาจารย์มหาวิทยาลัย National University of Singapore เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการเขื่อนมารีน่า บาร์ราจ (Marina Barrage)สถานที่แห่งนวัตกรรมที่จ่ายน้ำให้คนสิงคโปร์และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และยังเป็นสถานที่สันทนาการสำหรับครอบครัวอีกด้วยโดยวิทยากรประจำเขื่อน โดยคณาจารย์ที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานประกอบไปด้วย รศ.โกมล ปราชญกตัญญู ผศ.ดร.ชยสร สมบุญมาก ดร.จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา ดร.ญาณกร โท้ประยูร อ.จีรพรรณ จันทร์วิเชียร โดยการไปศึกษาครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่น่าพอใจ