เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระไกรศรี(น้อย)  การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจ และซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเหล่านี้ ในการทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไปและรู้จักบาปบุญคุณโทษ