หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ และหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา บรรยายให้ความรู้ Innovative Human Resource Management ที่ห้องเรียน 223B อาคารสถาปัตยเวช 2 มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง