เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา จากมหาวิทยาลัยพะเยา และ รศ.ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์ จากมหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.วรากมล  วิเศษศรีจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ดร.บรรจง โซ๊ะมณี ดร.กรเอก กาญจนาโภติน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ ของ นางสาวอารีรัตน์  อุเทนวิเชียรปัญญา ในหัวข้อเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนา การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดนครพนม”  และนายจุมพล หิรัญสุข ในหัวข้อเรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรทวีผลโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร : บริษัท นิสสันพาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด” ผลการสอบ ผ่านอย่างมีเงื่อนไข เป็นมหาบัณฑิตภาควิทยานิพนธ์ รุ่นแรกของสถาบันรัชต์ภาคย์