เกี่ยวกับสถาบัน

[label type=”label” style=”default” title=”ประวัติความเป็นมา”]

สถาบันรัชต์ภาคย์มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ก้าวหน้า ทันสมัยเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมสูงและมีความบริบูรณ์แห่งตนสถาบันรัชต์ภาคย์ก่อตั้งโดย ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536ดำเนินการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา และรัฐประศาสนศาสตร์เน้นหนักวิชาการระดับสูง ทั้งระดับปริญญาตรี และโท

[label type=”label” style=”default” title=”สัญญลักษณ์และความหมาย”]

sfsf

 

สัญญลักษณ์ของ สถาบัน คือ ต้นพฤกษชาติ แสดงถึง สัญญลักษณ์ของชีวิต ท่ามกลางแสงสว่างจากดวงอาทิตย์
ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของข้อความ ภายในวงกลมล้อมรอบต้นไม้ ที่ว่า “ความรู้ คือ แสงสว่างแห่งชีวิต” ดุจดวงอาทิตย์ คือ แสงสว่างแห่งสากลจักรวาล