วิธีการชำระเค่าเล่าเรียน ผ่านธนาคารกสิกรไทย

  1. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยโดยใช้ PAY-IN SLIP 
  2. ชำระผ่านตู้ ATM ของ ธนาคารกสิกรไทย โดยใช้บัตร ATM ของธนาคารกสิกรไทยของนักศึกษาเท่านั้นรหัส 5 หลักของวิทยาลัยในการชำระผ่าน ATM,อินเตอร์เน็ต,และ มือถือ คือ 35103
  3. ชำระผ่านอินเตอร์เน็ตใน web ของธนาคารกสิกรไทยโดยให้ตัดบัญชีธนาคารกสิกรไทย ของนักศึกษาเท่านั้น
  4. ชำระผ่านมือถือ โดยให้ตัดบัญชีธนาคารกสิกรไทย ของนักศึกษาเท่านั้น การชำระผ่านมือถือจะไม่หลักฐานในการชำระเงินให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายการเงินวิทยาลัยเพื่อออกใบเสร็จในวันถัดไป พร้อมแจ้งวันที่ชำระกับฝ่ายการเงิน