ปรัชญาสถาบันรัชต์ภาคย์

ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

 

ปรัชญา

“ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก”

 

อัตลักษณ์

“การพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา”

 

วิสัยทัศน์

สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

พันธกิจ

สถาบันรัชต์ภาคย์ยึดมั่นในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่มีรากฐานจากจิตสำนึกที่ดีงาม มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
  2. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี
    และการจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  4. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้สู่ชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง
  5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และมีคุณค่า
  6. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางจิตและสมรรถนะทางกายและนำไปใช้ให้เกิดสันติสุขแก่นักศึกษาและสังคมโดยรวม

 

ค่านิยมหลักขององค์กร : RAJAPARK

R : Respect                        มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือซึ่งกันและกัน

A : Accountability                 มีความโปร่งใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้

J : Judiciousness                  คิดอย่างทบทวน รอบคอบ

A : Achievement motive        มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุ่งสำเร็จ

P : Participation                            ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

A : Awareness                     มีความตระหนัก ตื่นตัว

R : Re-Innovation                 ใช้นวัตกรรมอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

K : Knowledge management แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ : SMART

 

S : Self actualization             มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

M : Morality                       มีคุณธรรม จริยธรรม

A : Amicability                     มีความเป็นกัลยาณมิตร

R : Responsibility                 มีความรับผิดชอบ

T : Talent                          มีสติปัญญา ความสามารถ