สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

ขอเชิญ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษาใหม่และ ศิยษ์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าววิชาการ

เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      ภาพข่าว ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทยอย่างไร เพื่อเตรียมสู่ประชาคมโลก วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๕.๓๐น.  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หัวหมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ ภาพกิจกรรม

รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

    รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

 

คณะอาจารย์จากสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.พิชัย  ทรัพย์เกิด, ดร.ชนินทร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์ สุขจิตต์ ณ นคร, ดร.ญานกร โท้ประยูร,

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ภาพกิจกรรม

ภาพข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจัดโดย สกอ.

ภาพข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจัดโดย สกอ.

           สถาบันรัชต์ภาคย์โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น ให้การส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน

ภาพข่าว ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน

สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษาเป็นคณะอนุกรมการและ เข้าร่วมโครงการสัมมนา