สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย งานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย
ระหว่างวันที่21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา
จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 9 คน