สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4

โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4

ด้วยทางสถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2566 โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565

กำหนดการโครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA Version 4

 

วันที่ 17 – 18 กันยายน 2566

เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่  สถาบันรัชต์ภาคย์

 

วันที่ 17 กันยายน 2566

เวลา                         กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 – 09.10 น.         ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและกล่าวเปิดงาน

09.00 – 10.30 น.         บรรยาย “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565”

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         บรรยาย “หลักการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4”  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.         บรรยาย “การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร”

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.         บรรยาย “การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตามกรอบของเกณฑ์ AUN-QA Version 4” 

16.30 – 17.00 น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

 

 

วันที่ 18 กันยายน 2566

เวลา                         กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 – 10.30 น.         บรรยาย“การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4”

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         บรรยาย “การประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.         บรรยาย “การบริหารทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4”

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.         บรรยาย “การบริหารทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4”  (ต่อ)

16.30 – 16.45 น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

16.45 – 17.00 น.         ปิดการอบรม

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46 และร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46 และร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรและทรงซอด้วงร่วมกับนิสิต นักศึกษา ทรงบรรเลงเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี เพลงโหมโรงไอยเรศ และเพลงกรมหลวง และพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยและผู้ร่วมงาน 

.           สำหรับงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการบรรเลงดนตรีไทย วัฒนธรรมประจำชาติ ตลอดการเปิดโลกทัศน์ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขต จังหวัดยะลา

ยินดีต้อนรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขต จังหวัดยะลา

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2565 วันครบรอบสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์

วันที่ 29 เมษายน 2565 วันครบรอบสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์

วันที่ 29 เมษายน 2565 วันครบรอบสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์อายุครบ 27 ปี