สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย งานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย
ระหว่างวันที่21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562