Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์

ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

จาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์