สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

สัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย (The seminar on new way for Thailand’s tourism)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่ที่เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นสุดยอดนักบริหารจัดการยุคใหม่ จัดโครงการ “สัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s tourism)” ณ ริชเช่ หัวหิน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นประธานเปิดโครงการ นำจัดกิจกรรมโดย ดร.วรรณธนพล หิรัญบูรณะ ประธานหลักสูตร ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  แสงเงิน รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ร่วมการสัมมนากว่า 90 คน

          กิจกรรมสำคัญของโครงการนี้ ประกอบไปด้วยการเสวนา “การท่องเที่ยวยุควิถีใหม่ New Normal โอกาส และความท้าทาย” โดย นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศบาลเมืองหัวหิน และ นายสมหมาย ปานทอง ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บุคคลสำคัญในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ อาจารย์ ดร.ปิย สุดิสุสดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวร่วมเสวนา กิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร และกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานศ.ให้เป็นสุดยอดนักบริหารจัดการยุคใหม่ ทั้งด้านการจัดการความรู้เชิงบูรณาการการท่องเที่ยวแบบ new nomal ด้านทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการจัดการและการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และการบริการวิชาการทางสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป