สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้พานักศึกษามารว่มงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓

วันที่ 29 พ.ย63 ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้พานักศึกษามารว่มงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ พร้อมส่งผลงานมารว่ม ณ หอประชุมราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย