Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ผู้บริหารและคณาจารย์ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563