สถาบันรัชต์ภาคย์

การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

RajaparkPosterFinal

การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

28 มีนาคม 2564

กฎระเบียบทั่วไป

สถาบันรัชต์ภาคย์ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน หมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1 โดยการแข่งขันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้จากัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าแข่งขันได้ ตามประเภทการแข่งขันดังนี้

  • การแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ FIDE (A FIDE Rated Tournament)
  • การแข่งขันตามช่วงอายุ (Age Group Tournament)
  • รุ่นอายุต่ากว่า 8 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2556 หรืออายุต่ากว่า)
  • รุ่นอายุต่ากว่า 10 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2554 หรืออายุต่ากว่า)
  • รุ่นอายุต่ากว่า 12 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2552 หรืออายุต่ากว่า)
  • รุ่นอายุต่ากว่า 16 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2548 หรืออายุต่ากว่า)

หมายเหตุ

  • การแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ FIDE (A FIDE Rated Tournament) เปิดสาหรับผู้เล่นในทุกช่วงอายุที่มี FIDE ID
  • การแข่งขันตามช่วงอายุนั้น จากัดสาหรับผู้เล่นที่เกิดในปี พ.ศ. 2548 หรืออายุต่ำกว่า และการแข่งขันจะไม่คิดเรตติ้งตามเกณฑ์ของ FIDE ดังนั้นผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่จาเป็นจะต้องมี FIDE ID

สถานที่จัดการแข่งขัน

          การแข่งขันจัดขึ้นที่ สถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ 68 ซอยรามคาแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครฯ 10310 ห้องที่ใช้จัดการแข่งขันมีพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบายสาหรับการเล่น และยังมีพื้นที่นั่งรอสาหรับแขก นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารให้ผู้เล่นและแขกสามารถพักรับประทานอาหารกลางวันได้อีกด้วย

ตารางการแข่งขัน

          8.00 – 8.30 เริ่มลงทะเบียนการแข่งขัน

          9.00 ประชุมเพื่ออธิบายกฏกติกาต่างๆ

          9.15 แข่งขันรอบที่ 1

          10.15 แข่งขันรอบที่ 2

          11.15 แข่งขันรอบที่ 3

          *****พักรับประทานอาหารกลางวัน*****

          13.00 แข่งขันรอบที่ 4

          14.00 แข่งขันรอบที่ 5

          15.00 แข่งขันรอบที่ 6

          16.00 ประกาศผลและพิธีมอบถ้วยรางวัล

ขั้นตอนการสมัคร

          1). กรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

          การแข่งขันตามช่วงอายุ : https://form.jotform.me/210668591292462

          การแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ FIDE : https://form.jotform.me/210668563607461

การแข่งขันตามช่วงอายุ
การแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ FIDE

   2) หลังจากที่ท่านได้กรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์สำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบ      กลับเกี่ยวกับอัตราค่าสมัครและขั้นตอนการชาระค่าสมัครในอีเมล์ของท่านภายใน  24         ชั่วโมง

 3) หลังจากชาระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาแจ้งให้ทางเราทราบผ่านทางอีเมล์

 4) ท่านจะได้รับการยืนยันว่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหลังจากชาระค่าสมัครแล้วเท่านั้น

 

อัตราค่าสมัคร

          ค่าสมัคร 800 บาท สาหรับผู้สมัครที่ชาระภายในวันที่ 21 มีนาคม 2564

          ค่าสมัคร 1,000 บาท สาหรับผู้สมัครที่ชาระระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564

          ค่าสมัคร 1,200 บาท สาหรับผู้สมัครที่ ชาระในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

*** ทางผู้จัดจะคืนค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้กับผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชาระเงิน ที่ทาการยกเลิกการสมัครแข่งขันภายในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ทั้งนี้หากผู้สมัครทาการยกเลิกหลังจากวันที่ 21 มีนาคม 2564 ทางผู้จัดจะไม่คืนเงินในทุกกรณี ***

รางวัล

          รางวัลสาหรับการแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ของ FIDE จะมีรางวัลเป็นเงินสดและดังต่อไปนี้

          รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงิน 5,000 บาท

          รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 1 ได้รับเงิน 3,500 บาท

          รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 2 ได้รับเงิน 2,500 บาท

          รางวัลผู้เล่นเยาวชนดีเด่น (สำหรับผู้สมัครที่เกิดในปี พ.ศ. 2546 หรือ อายุต่ำกว่า) ได้รับเงิน 1,500 บาท

          รางวัลผู้เล่นสัญชาติไทยดีเด่น ได้รับเงิน 1,500 บาท

 

* หมายเหตุ ผู้เล่นคนเดียวกันไม่สามารถได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทได้ หากผู้เล่นมีคุณสมบัติที่สามารถรับได้ทั้งสองรางวัล ผู้เล่นจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น

 

รางวัลสาหรับการแข่งขันตามช่วงอายุ จะมีรางวัลดังต่อไปนี้

          ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

          ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 1

          ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 2

          ถ้วยรางวัลผู้เล่นหญิงดีเด่น

          เหรียญรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 3 และ 4

          ประกาศนียบัตรสาหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน

          * หมายเหตุ : ผู้จัดไม่สามารถเตรียมประกาศนียบัตรสาหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สมัคร   ในช่วงเวลา 3 วัน ก่อนการแข่งขันได้ หากท่านต้องการประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน   กรุณาทาการสมัครและชาระค่าสมัครก่อนวันดังกล่าว

          ถ้วยรางวัลทีมโรงเรียนดีเด่นลาดับที่ 1, 2 และ 3

          * หมายเหตุ : จะต้องเป็นทีมที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา หรือโรงเรียน   รัฐบาล โดย แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 คน จึงจะสามารถรับรางวัลได้

 

 

ระบบการแข่งขัน

  • ประเภทการแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ของ FIDE ใช้ระบบเวลา 15+10 กล่าวคือ ผู้เล่นแต่ละฝั่งจะได้รับเวลาฝั่งละ 15 นาที โดยจะได้รับเวลาเพิ่ม 10 วินาทีต่อการเดินหมากหนึ่งครั้ง
  • ประเภทการแข่งขันตามช่วงอายุ ใช้ระบบเวลา 25+0 กล่าวคือ ผู้เล่นแต่ละฝั่งจะได้รับเวลาฝั่งละ 25 นา

          โดยไม่ได้รับเวลาเพิ่มต่อการเดินหมากหนึ่งครั้ง

การแข่งขันทั้งสองประเภท จะทาการแข่งขันทั้งหมด 6 รอบ โดยใช้ระบบ SWISS ในการแข่งขันและการจับคู่ โดยหัวหน้ากรรมการจะเป็นผู้ประกาศ Tie- Breaks ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์ : Kobngern1997@gmail.com

โทร. 096-328-6819 (ภาษาไทย)