สถาบันรัชต์ภาคย์

งานสัมมนา “ไทยรวมพลังดับภัยไวรัสโควิด 19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”

ในยุคโควิด เราจะ “อยู่เป็น อยู่รอด ได้อย่างไร…” วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. มีคำตอบ!! 
กับ งานสัมมนาเชิงบูรณาการ “ ไทยรวมพลังดับภัยไวรัสโควิด 19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”
พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่จะมาร่วมหาทางออกให้กับประชาชนคนไทย ในยุคโควิด19

  • นายแพทย์ คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา
  • ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์
  • นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผอ. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • นายแพทยธาริต มงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  • คุณศรัณยู ชเนศร์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย