สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าววิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “บทบาทงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

สถาบันรัชต์ภาคย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง
“บทบาทงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
โดย ส.ส. ดร. นริศ ขำนุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการที่ดินและสิ่งแวดล้อม (ส.ส.) ศ. ดร. รังสรรค์ ประเสริฐศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รศ. ดร. วิชัย แหวนเพชร อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 56 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย