สถาบันรัชต์ภาคย์

กำหนดการโครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA Version 4

 

วันที่ 17 – 18 กันยายน 2566

เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่  สถาบันรัชต์ภาคย์

 

วันที่ 17 กันยายน 2566

เวลา                         กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 – 09.10 น.         ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและกล่าวเปิดงาน

09.00 – 10.30 น.         บรรยาย “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565”

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         บรรยาย “หลักการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4”  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.         บรรยาย “การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร”

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.         บรรยาย “การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตามกรอบของเกณฑ์ AUN-QA Version 4” 

16.30 – 17.00 น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

 

 

วันที่ 18 กันยายน 2566

เวลา                         กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 – 10.30 น.         บรรยาย“การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4”

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         บรรยาย “การประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.         บรรยาย “การบริหารทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4”

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.         บรรยาย “การบริหารทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4”  (ต่อ)

16.30 – 16.45 น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

16.45 – 17.00 น.         ปิดการอบรม