Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวการเตรียมงานของคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน กลุ่ม ๓ ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์ สนับสนุนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ได้มอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษาอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ทำหน้าที่เป็นอนุคณะกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน (กลุ่ม ๓) ประชุมเตรียมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารเครื่องมือฝึกจำลองการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตำบลบางด้วน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และดูงาน ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ร่วมจัดทำโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา และโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรด้านพัฒนานักศึกษาและผู้นำนิสิตนักศึกษา