สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา
จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 9 คน

โดยมีกรรมการสอบฯ จากสถาบันรัชต์ภาคย์ ส่วนกลาง จำนวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน คือ
1. ดร.วิมล  จันทร์แก้ว                     ประธาน
2. รศ.ดร.สุวัฒน์  วัฒนวงศ์              กรรมการ
3. ดร.ปราการ  เมธาวิวรรธน์กุล      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก