Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ โดยฝ่ายกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 การแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ โดยฝ่ายกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ โดย ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริม โครงการการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙และการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ซุปเปอร์ ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เริ่มแข่งขันเวลา ๑๘.๐๐ น. บริเวณสนามปูนเอนกประสงค์หน้าอาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ ๖๘ ซอยนวศรี ๑๐ ถนนรามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  

จัดการแข่งขันโดยฝ่ายกีฬาร่วมกับฝ่ายการเงิน เป็นการแข่งขันสืบทอดเป็นประเพณี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทำการเชิญทีมเข้าแข่งขันจำนวน ๒ ทีมประกอบด้วย ๑) ทีมอาทิตย์ ๒) ทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา (ถนนรามคำแหง ๓๙, เทพลีลาแยก ๔) ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เชิญผู้ตัดสินซึ่งอยู่ในวงการการกีฬาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินการแข่งขัน

ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์และชาวชุมชนสังคม ร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว ทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทั้งสองรายการ จากอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์เพื่อเป็นเกียรติกับทีมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน

โครงการมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนากีฬาสถาบันรัชต์ภาคย์ ๒) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า สังคม ชาวชุมชนใกล้เคียงสถาบันรัชต์ภาคย์ พร้อมด้วย ๑)  ส่งเสริมการออกกำลังโดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ สร้างมิตรภาพ เชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ๒) เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันรัชต์ภาคย์ ๓) เพื่อรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบ  ๔) ได้สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ฝ่ายกีฬาโดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติหัวหน้าฝ่ายกีฬา ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของฝ่ายกีฬาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์และบุคคลภายนอกส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสำหรับทีมแข่งขันเปิดสนามในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ทีม หากสนใจติดต่อฝ่ายกีฬา อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น.

ขอขอบคุณ ๑) ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริม ๒) อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การสนับสนุนส่งเสริม ๓) คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้จัดการหอพักนักศึกษาหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์ ทำหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายจัดการแข่งขัน ๔) นายประเด็น  เขียวจันทร์ เจ้าหน้าที่คนสวน ผู้จัดการทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  ๕) นายอาทิตย์  สีสุข ผู้จัดการทีมอาทิตย์  ๖) นายณัฐพล  เจริญสุข ผู้ตัดสิน ๗) นักกีฬา ผู้ชม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน