สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน

ภาพข่าว ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน

สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษาเป็นคณะอนุกรมการและ เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ซึ่งมีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเข้าร่วมโครงการสัมมนา เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียนระยะ ๓ ปี