Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ภาพกิจกรรม

ภาพข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจัดโดย สกอ.

ภาพข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจัดโดย สกอ.

           สถาบันรัชต์ภาคย์โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น ให้การส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา หัวหน้าฝ่ายกีฬา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คืออาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

จัดโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

วัน อังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๘ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ                                                                            หัวข้อ ๑) พิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ๒) การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ๓) เสวนา (Talk Solutions) เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา แบบบูรณาการ : จากบัณฑิตสู่ความเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒๑” ๔) การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา : จากแผนสู่การปฏิบัติ” ๕) การประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการบูรณาการการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”