Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าววิชาการ

เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      ภาพข่าว ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทยอย่างไร เพื่อเตรียมสู่ประชาคมโลก วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๕.๓๐น.  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หัวหมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อดังนี้ ๑) พิธีเปิดและบรรยายนำเรื่อง “ภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมโลก” โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒) กิจกรรมการอภิปราย “สร้างภูมิคุ้มกันนักศึกษาอย่างไร ให้พร้อมสู่ประชาคมโลก” ๓)กิจกรรมสัมพันธ์เครือข่าย ๔) “ภูมิคุ้มกันบัณฑิตยุคใหม่ :ทิศทาง แนวการขับเคลื่อน” ๕) กิจกรรมระดมสมอง เรื่อง แนวทางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนักศึกษายุคใหม่ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มดังนี้

กลุ่ม ๑ สร้างภูมิคุ้มกันด้านทักษะชีวิต

กลุ่ม ๒ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา

กลุ่ม ๓ บทบาทผู้นำนักศึกษาและแนวทางการสร้างความตระหนักแก่นักศึกษา

กลุ่ม ๔ แนวทางการพัฒนาบุคลากร

๖) สรุปประเด็นการสัมมนากลุ่มย่อยโดยดร.จิรวัฒน์  วีรังกร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน

สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางจำนวน ๖๐ สถาบัน และสถาบันนอกเขตภาคกลางจำนวน ๔ สถาบัน เข้าร่วมรวมจำนวน ๖๔ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน จากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร

สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ และส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ช่วงตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๐ คือ อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

โครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เรื่องสร้างภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทยอย่างไร เพื่อเตรียมสู่ประชาคมโลก สถาบันรัชต์ภาคย์คือทีมทำงานฝ่ายรับลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ ๑)  อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ๒) คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้จัดการหอพักนักศึกษาหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์

ขอบคุณทีมทำงานทุกฝ่าย ผู้เข้าร่วม ผู้ส่งเสริมสนับสนุนทุกคน หน่วยงานให้การส่งเสริม สำหรับจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม